Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, wynikają z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu i obejmują:  
• Inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających     do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;  
• Pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;  
• Udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;  
• Ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, zakłady opieki zdrowotnej, oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności;
Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez:
• wdrażanie, koordynowanie, monitorowanie i ocenianie akcji i programów prozdrowotnych o zasięgu   ogólnopolskim, wojewódzkim  i lokalnym ;  
• współpracę z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;  
• dystrybucję materiałów oświatowo-zdrowotnych;  
• zbieranie danych, prowadzenie analiz, sporządzanie sprawozdań;  
• współpracę z innymi  sekcjami Powiatowej Stacji.